czwartek, 16 września 2021
Szkola2019
Przeglad talentow 2015

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Wstęp 

Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny Stowarzyszenia „Siódemka” w Tarnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://www.siodemka.tarnow.pl 

Daty publikacji i aktualizacji 

1. Data publikacji strony internetowej – 2009.09.01 r. 

2. Strona aktualizowana jest na bieżąco. 

 

Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów,
  • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny 
  • strona zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów bez poprawnie zaznaczonej logicznej struktury, lub PDF są skanami dokumentów,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:  2020.09.20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne, dodatkowe i dane kontaktowe 

Pod adresem https://www.siodemka.tarnow.pl dostępne są dane teleadresowe siedziby Zespołu Szkół Niepublicznych Stowarzyszenia „Siódemka” w Tarnowie

Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny Stowarzyszenia „Siódemka” w Tarnowie

Tel. 14 699 12 00, 698 275 737

E-mail: sekretariat@siodemka.tarnow.pl, dyrekcja@siodemka.tarnow.pl

 

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  Grażyna Zawirska14 699 12 00 lub wysyłając informację na adres grazyna.zawirska@siodemka.tarnow.pl . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

   Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

   W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

   Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .

   Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl 

 

Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny Stowarzyszenia „Siódemka” w Tarnowie dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.1. 

 

Dostępność architektoniczna 

Budynek NZSP Stowarzyszenia „Siódemka” w Tarnowie  nie jest dostosowany do osób z niepełnosprawnością ruchową.  Wejście znajduje się od strony ulicy. Do wejścia prowadzi chodnik bez barier architektonicznych. Wejście do szkoły poprzedzone jest trzema schodami. W celu skontaktowania się z wybraną osobą można skorzystać z pomocy pracownika dyżurującego na parterze budynku lub nawiązać kontakt telefoniczny pod nr 14 699 12 00. Budynek nie jest wyposażony w windę. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze budynku szkoły w każdej sprawie i skorzystania z pomocy pracownika szkoły w celu dostania się do sekretariatu szkoły.  Przy szkole znajduje się parking. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane. 

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego 

W szkole zatrudnione są osoby posługujące się językiem migowym na podstawowym poziomie. 

 

 

 

 

Szukaj w serwisie

Chronimy dzieci - certyfikat
Chronimy dzieci - certyfikat
MegaMisja
MegaMisja
Karta Dużej Rodziny

Lepsza Szkoła
Lepsza Szkoła
Zwalniam przed szkołą
Zwalniam przed szkołą
Logowanie
login:


haslo:
2009-2020 © SIODEMKA.TARNOW.PL      Utrzymanie strony i poczty e-mail sponsoruje marketingserwis.pl

agencja marketingowa J13